ČIŠTĚNÍ SLUŽEB PRO PRŮMYSL

HYDRODYNAMICKÁ A CHEMICKÁ TECHNOLOGIE

ŘEŠENÍ

Hydrodynamické čištění a proplach olejových soustav
- popis technologie

Použití technologie:

 • turbogenerátory;
 • turbočerpadla;
 • turbodmychadla, kompresory;
 • soustavy silové hydrauliky;
 • systémy oběhového mazání;

Tato služba je určena pro:

 • tepelné a vodní elektrárny;
 • chemické závody;
 • hutě a válcovny.

filmová prezentace hydrodynamického čištění a proplachování mazacích systémů technologií Ecol

Podstatou této technologie je použití vhodných trysek (odpovídajících tlaku vody), okamžité osušení a zakonzervování osušených povrchů, a následně propláchnutí soustavy olejem s příslušnou intenzitou průtoku a současnou filtrací.

Celý proces této služby se skládá ze tří etap:

Etapa 1. – Hydrodynamické čištění olejové soustavy vodou pod požadovaným tlakem.

Etapa 2. – Proplach olejové soustavy olejem s vysokou (turbulentní) rychlostí průtoku a úplnou filtrací.

Etapa 3. – Obtoková filtrace oleje před zapnutím stroje nebo zařízení.

Etapa 1. Hydrodynamické čištění vodou pod vysokým tlakem (do 150 MPa) všech vnitřních povrchů soustavy.

Tato etapa spočívá ve vysokotlakém vodním nástřiku na vnitřní povrchy soustavy za účelem odstranění měkkých usazenin (produkty vzniklé stárnutím oleje, kaly, pryskyřice, asfalty) a tvrdých usazenin (koroze, svarová struska, laky). Čistící proces je prováděn v několika krocích:

 • vysokotlaký vodní nástřik hydroblasting (provozní tlak až 150 MPa) na všechny vnitřních povrchy potrubí a jiné prvky olejové soustavy (výtokové potrubí, odtokové potrubí, chladiče, nádrže, hydraulické a zdvihové systémy) pomocí trysek a elastických hadic;
 • okamžité vysušení očištěných povrchů pomocí stlačeného a filtrovaného vzduchu;
 • aplikace antikorozní ochrany na vysušeném povrchu soustavy, než dojde k procesu proplachování (sprejování provozním olejem);
 • ochrana otevřených trysek a otvorů proti druhotnému znečištění, než dojde k procesu proplachování.

hydrodynamic cleaning

hydrodynamické čištění vnitřku potrubí

Proces hydrodynamického čištění olejové soustavy

Vysoká míra pokročilosti této technologie umožňuje demontáž pouze menších částí olejové soustavy (čerpadla, armatura, chladiče, apod.). Očekávaným výsledkem této etapy je dosažení vysoké čistoty vnitřku celé olejové soustavy prostřednictvím odstranění veškerých nečistot z vnitřních povrchů prvků olejové soustavy a jejich vypláchnutí mimo soustavu pomocí čistící vody.


hydrodynamic cleaning

Část potrubí olejové soustavy turboústrojí před čistěním


hydrodynamic cleaning

Část potrubí olejové soustavy turboústrojí po čistění

Okamžité vysušení vyčištěných vnitřních ploch filtrovaným stlačeným vzduchem a aplikace ochranné olejové vrstvy, chrání před druhotnou korozí olejové soustavy.

Etapa 2. Proplach olejové soustavy olejem s vysokou rychlostí průtoku a úplnou filtrací

Cílem této operace je odstranění veškerých nečistot z celé olejové soustavy, které mohly po čištění vodou zůstat na vnitřních stěnách prvků olejové soustavy, a zajištění příslušné třídy čistoty oleje pro budoucí provoz.

Olejová soustava stroje nebo zařízení je proplachována olejem pomocí speciálních filtračních a čerpacích agregátů (s absolutní filtrací) s průtokem od 13 000 do 20 000 litrů/min. (a s odpovídajícími provozními parametry) spojených se soustavou pomocí hadic, rozvaděčů, obtokového potrubí a servomotorů apod.

Proplachování je prováděno novým olejem, který v systému zůstane pro následné použití (není třeba zvláštního proplachovacího oleje). Proces proplachování je prováděn až do okamžiku dosažení vytyčených kritérií čistoty v každé části olejového systému.


Část instalace pro turbulentní proplach olejové soustavy turboústrojí

 

Efektivní průplach olejových soustav turboústrojí je nutno provést na základě tří základních kritérií:

Kritéria čistoty olejové soustavy je možné zpřísnit, avšak je to spojeno s dodatečnými určeními.

Etapa 3. Obtoková filtrace oleje před zapnutím zařízení

Za účelem odstranění nečistot, případně vzniklých po proplachování a při zpětné montáži, provádíme obtokové dofiltrování oleje v hlavní olejové nádrži. Filtrace se provádí před a během uvádění systému do provozu.

Doba trvání a kritéria filtrace jsou odvozena od požadavků na běžný provoz.


Obtoková filtrace oleje

Shrnutí:

Zde popsaná technologie hydrodynamického čištění a proplachování olejových soustav s turbulentní intenzitou průtoku je nesporně jedinou metodou čištění olejových soustav, která se vyznačuje tak vysokou efektivitou (ve srovnání s jinými metodami).

Využití námi nabízené služby umožňuje zavedení aktivní prevence pro udržení provozu strojů a zařízení na základě výzkumu olejů, jelikož pouze vysoká čistota olejového systému zaručuje odhalení počátků opotřebení strojů a zařízení na základě odhalených znečištění v dosud využívaném oleji prostřednictvím zabránění „informačnímu šumu“ vyplývajícímu ze znečištěného systému.

Informační brožura o hydrodynamickém čištění a proplachování mazacích systémů technologií Ecol


Možná vás budou zajímat články:

Nečistoty v olejových soustavách

Čištění rotorů turbín a rotačních strojů pomocí chemické pěny
Back to top